small1

Radcy prawni

r. pr. Kamila Kocańda

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 r. Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Kielcach. W toku studiów brała udział w rocznym kursie prawa amerykańskiego, prowadzonym przez wykładowców z Levin College of Law University of Florida. Była stypendystką programu Socrates – Erasmus, w ramach którego spędziła pół roku na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Holandia. W roku 2015 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa medycznego. Jest wykładowcą przedmiotów z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz członkiem Komisji Bioetycznej tej Uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Biegłe posługuje się językiem angielskim, posiada certyfikaty: ILEC (International Legal English Certificate by Cambridge), BEC (Business English Certificate - level higher), CAE (Certificate in Advanced English), FCE (First Certificate in English). Prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą we wszystkich rodzajach oraz zakresach tej działalności jako radca prawny etatowy oraz w formie współpracy.

PUBLIKACJE NAUKOWE / KONRERENCJE

2014 „Charakterystyka umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem sytuacji prawnej pacjenta jako odbiorcy tych świadczeń”, rozdział w książce pt.: Obrót powszechny i gospodarczy - problemy cywilnoprawne, red. Iwona Ramus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-961-7,

2013 „Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem”, Edukacja Prawnicza nr 12/2013 (publikacja punktowana),

2009  „Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego” - samodzielna publikacja naukowa: Przegląd Prawno – Finansowy, Nr 1 kwiecień 2009, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2009,

2009 „Charakterystyka kodeksu cywilnego holenderskiego” – samodzielna publikacja naukowa: Prace Z Zakresu Nauk Społecznych Nr 9, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2008,

2007 „Klauzula generalna rozsądku i słuszności jako alternatywa dla klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego” - samodzielna publikacja naukowa: Palestra nr 7-8/2007,

2007 „Jednostka w sądowym procesie kontroli Wspólnot Europejskich” - publikacja naukowa – współautorstwo: Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Maj 2007,

2005 "Osoby ustawowe" - publikacja naukowa we współautorstwie z dr Katarzyną Bilewską: Edukacja Prawnicza nr 10/2005.                

2015 Prelekcja podczas konferencji: „Wykonywanie zawodu lekarza w ramach działalności leczniczej - aspekty podatkowe i prawne“, wykład pod tytułem: „Kontraktowanie usług zdrowotnych“, Kielce, 24.01.2015 r.,

2013 Prelekcja podczas cyklicznego spotkania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Kielcach, wykład pt.: „Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem“,

2013 Prelekcja podczas konferencji: „Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego” w Wyższej Szkole Ekonomii,, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 11.10.2013 r., wykład pod tytułem: „Prawne formy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza na podstawie porównania umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych”.

r. pr. Bartłomiej Marek

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. W trakcie aplikacji pracował w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Kielcach. W ramach wykonywanej pracy sprawował nadzór prawny nad umowami zawieranymi ze świadczeniodawcami, brał udział w większości postępowań w spawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jak również uczestniczył w kontrolach prowadzonych przez NFZ. Po zdaniu egzaminu radcowskiego rozpoczął obsługę podmiotów prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa świętokrzyskiego. Przy współpracy ze Świętokrzyską Izbą Lekarską jak również Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych prowadził liczne szkolenia.

Kontakt

Kocańda & Marek
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Warszawska 30/11 
25-312 Kielce 
tel.: 691 399 389
tel.: 889 451 853
e-mail: biuro@kancelariadpl.pl